Algemene spelvoorwaarden promotionele kansspelen

Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Wegener Media BV. (Postbus 26, 7300 HB Apeldoorn, hierna te noemen: ‘WM’) te organiseren promotionele kansspelen en -acties.

Wegener Media BV is uitgever van de volgende regionale dagbladen: PZC, BN/DeStem, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, De Gelderlander, De Stentor en De Twentsche Courant Tubantia.

Door deelname aan de betreffende spelen gaat de deelnemer akkoord met de volgende voorwaarden:

1. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de spelen.
2. De winnaars zullen worden aangewezen door een onafhankelijke derde (zoals deurwaarder, notaris etc) of door een onpartijdig computerprogramma.
3. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van WM alsmede eventuele participanten ten aanzien van de betreffende spellen (waaronder begrepen adverteerders, sponsors of producenten).
4. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
5. De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld.
6. De uitkering van de prijs gebeurt door de betreffende sponsor. WM is niet aansprakelijk.
7. WM  behoudt zich het recht voor om de promotionele acties op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor de winnende deelnemers.
8. De prijzen worden uitgekeerd in de staat waarin ze zich bevinden. WM is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs.
9. WM zal zorgdragen voor het (doen) inhouden en aangifte van kansspelbelasting, behoudens voor zover in de specifieke spelvoorwaarden anders is vermeld.
10. De winnaars zullen op verzoek van WM medewerking verlenen aan promotionele activiteiten met betrekking tot het betreffende spel, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via de dagbladen of internet.
11. WM gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij naar het colofon in de dagbladtitel.
12. WM is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan het spel, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan het spel of de aanwijzing van de winnaar.
13. Indien er voor bepaalde spelen specifieke regels worden opgesteld die afwijken van deze algemene spelvoorwaarden, zullen die specifieke regels voorrang hebben boven het bepaalde in deze voorwaarden.
14. Deze voorwaarden (inclusief de specifieke spelvoorwaarden) kunnen te allen tijde door WM worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
15. De voorwaarden hebben geen betrekking op promotionele activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de adverteerders, sponsors of overige derden (productiebedrijven) worden georganiseerd. Hiervoor worden specifieke voorwaarden opgesteld.
16. Deze algemene spelvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.